Målsætning, værdigrundlag & vision
Image

Vores målsætning


At sætte handling bag vores værdier og visioner – at skabe udvikling for borgerne gennem trygge rammer, tætte relationer, stabilitet og kontinuitet. 

Nogle af de centrale mål med den sociale indsats er, at borgerne i videst muligt omfang tager del i samfundslivet, at borgerne understøttes i at indgå i sociale relationer og får mulighed for at leve et selvstændigt liv i overensstemmelse med egne ønsker og behov, da det er centralt for alle mennesker at have mest mulig indflydelse på eget liv. 

Derfor er det også væsentligt at tilbuddet stimulerer borgernes udvikling og læring med udgangspunkt i de mål, der sættes for de enkelte borgere, under hensyn til borgerens behov og forudsætninger – altid med mennesket i centrum. 

Formålet er, at borgerne oplever at leve det liv, de ønsker, og som de har mulighed for. Indsatsen og rammerne skal være så fleksible, at borgerne oplever både at være individuelle og en del af et fællesskab. 

Indsatsen skal rette sig mod borgernes handlekompetencer og evner til at leve et aktivt og meningsfuldt liv, hvor de oplever livskvalitet. En anden vigtig overordnet målsætning er at være en attraktiv arbejdsplads for vores medarbejdere. De er nøglen til at skabe et solidt botilbud. Det er derfor vigtigt for os at pleje vores medarbejdere og have fokus på at skabe et sundt og stærkt arbejdsmiljø med en lav personalegennemstrømning. Vores personale er vores vigtigste aktiver! 

Vi ønsker samtidig at arbejde konkret og målrettet på at stå stærkt i vores samarbejdsrelationer med eksterne aktører som kommune, pårørende, samarbejdspartnere og borgerne.

Vores værdigrundlag
Empati – omsorg – ordentlighed & respekt 


Med vores værdier tilstræber vi et stærkt fundament af høj faglighed, kvalitet og fællesskab.
Men den vigtigste værdi for os er, at der er handling og synlige resultater bag vores kerneværdier i dagligdagen.
Image
Image

Vores vision

Det er vores vision at løse vores opgaver omhyggeligt og ordentligt med en høj faglighed og kvalitet i indsatsen, så formålet med indsatsen realiseres og bidrager til at borgerne trives og deres livskvalitets forbedres. Altid med en anerkendende tilgang der ser - og rummer - det enkelte menneske. Vi ønsker at favne bredt og imødekomme en bred vifte af støtte- og udviklingsbehov. 

Samtidig er det vigtigt for os at tilbyde fleksible fysiske rammer, der tilgodeser individuelle behov. Beboerne skal så vidt muligt have følelsen af at være en del af et betydningsfuldt socialt miljø. 
Direktør tiltrådt
Ali Wichmann er af bestyrelsen ved Stevnsbogaard, ansat som direktør
Daglig leder ansat
Stevnsbogaard har ansat ny daglig leder, og valget er faldet på Abdesselem Kebaier
Boliger er klar
Stevnsbogaard har netop færdiggjort 6 nyistandsatte boliger til de kommende beboere
Ansættelse af medarbejdere
Ledelsen ved Stevnsbogaard er i fuld gang med at ansætte kompetente medarbejdere