For sagsbehandlere
Stevnsbogaard tilbyder botilbud indenfor SEL § 107 & 108. 

Vi leverer højt specialiseret pædagogisk omsorg og individuelt tilrettelagte aktiviteter til borgere med særlige behov. Vi samarbejder med kommuner over hele landet, og vil være kendt for at have høj kvalitet og gode bedømmelser fra Socialtilsynet.

Stevnsbogaard ledes og kvalitetsstyres af adm. direktør i tæt samarbejde med den daglige leder og i tæt dialog med medarbejderne. Stevnsbogaards årshjul sikrer kvaliteten hos vores borgere og faglig udvikling af medarbejderne. Vi vil være kendt for vores høje kvalitet og gode resultater. Vi arbejder effektivt og med høj faglighed for at vurdere, hvilke indsatser og tilbud som matcher borgers behov. Dette foregår ud fra en konkret socialfaglig vurdering og altid i samråd med borgeren selv, pårørende og/eller professionelle omkring dem.

Det handler ikke kun om hvad du kan. Det handler om, hvad du kan komme til at kunne. På Stevnsbogaard tager vores pædagogiske indsats ikke kun udgangspunkt i funktionsniveauet, men i lige så høj grad den enkeltes udviklingspotentiale og særlige måde at begribe verden på. Med tillid, anerkendelse og faglig omsorg skaber vi de bedst tænkelige rammer for at leve og udvikle sig på egne betingelser. 
Vi ved, at faste, meningsgivende rutiner skaber tryghed. Derfor stiller vi få, overskuelige krav og udvikler beboerens positive kompetencer gennem små og sikre succesoplevelser hver dag. I tæt samarbejde med de pårørende bygger vi bro mellem hverdagen og familielivet.

Vores ydelser og takstgrundlag fremgår af tabellen herunder.
Image
Takst 1
Moderat støtte - Borgere indplaceret på takst 1 har både behov for verbal støtte til de fleste opgaver og fysisk støtte til enkelte opgaver, såsom:
 • Fysisk og verbal støtte til borger, for at han/hun får udført de gøremål som hverdagen byder på
 • Personalestøtte i forbindelse med indkøb
 • Praktiske opgaver, hvor borger motiveres og guides i forhold til at være aktiv deltagende samt til at overholde aftaler.
Borgere indplaceret på takst 1 har behov for at bo i et beskyttet miljø, kan i nogen grad selv udtrykke egne ønsker og behov, og kan helt eller delvis opsøge hjælp. Borgeren er derudover i nogen grad i stand til at blive guidet og vejledt. Det vil sige, at indsatsen i flere tilfælde kræver personalets tilstedeværelse.

23 Borgerrettede timer
Takst 2
Omfattende støtte - Borgere indplaceret på takst 2 har behov for verbal og fysisk støtte til de fleste opgaver. Borgeren har brug for støtte og guidning i dagligdags funktioner, såsom:
 • At spise
 • At klæde sig på
 • Hygiejnesituationer
Men med den rette guidning kan borgeren selv udføre disse opgaver eller dele af dem. Borgere indplaceret på takst 2 er i stand til at være alene uden personalestøtte i forskellige situationer.

34 Borgerrettede timer
Takst 3
Massiv støtte - Borgere indplaceret på takst 3 har behov for massiv verbal og fysisk støtte til de fleste opgaver, såsom: 
 • Personlig egenomsorg
 • Praktiske opgaver
 • Indgå i sociale relationer og samvær med andre mennesker.

Borgere med dette funktionsniveau kan enten have et aktivt eller passivt støttebehov, hvor borgeren har behov for massiv støtte. Borgere med et aktivt støttebehov har brug for massiv verbal støtte og guidning til de konkrete støtteopgaver, særligt i forhold til at støtte borgeren i sociale sammenhænge, hvis borgeren f.eks. har en udadreagerende adfærd og/eller behov for skærmning i forhold til andre.
45 Borgerrettede timer
Takst 4
Fuldstændig støtte - Borgere indplaceret på takst 4 har behov for massiv verbal og fysisk støtte til stort set alle daglige opgaver og aktiviteter såsom:
 • Egenomsorg
 • Praktiske opgaver
 • At være sammen med andre og evt. på afstand være en del af det sociale fællesskab
 • Omfattende støtte til vedligeholdende træning og/eller udvikling af færdigheder.
Borgere indplaceret på takst 4 har behov for at bo i et beskyttet miljø, og er i meget ringe grad i stand til at udtrykke egne behov og ikke i stand til selv at opsøge hjælp. Borgere kan i nogle tilfælde være alene i kortere og nogle gange længerevarende tidsrum, men skal tilses om natten. Ved udførelse af dagligdags aktiviteter er der behov for meget tæt og til tider konstant personalestøtte. 

56 Borgerrettede timer
Takst 5
Fuldstændig støtte i særlig grad - Borgere indplaceret på takst 5 har behov for verbal og fysisk støtte til alle opgaver.

Eksempler på støtte kan være, at personalet støtter borger fysisk og verbalt til at få udført de gøremål, som hverdagen byder på.

Borgeren kan kun være alene i kort tid af gangen eller slet ikke og skal tilses om natten. Ved enhver aktivitet eller ethvert gøremål er der brug for fuld støtte.
Borgeren er ude af stand til selv at udføre dagligdags gøremål, og har brug for massiv støtte.

Borgere med et aktivt støttebehov har brug for massiv verbal støtte og guidning til de konkrete støtteopgaver, særligt i forhold til at støtte borgeren i sociale sammenhænge, hvis borgeren f.eks. har en udadreagerende adfærd og/eller behov for skærmning i forhold til andre. Borgeren har ved uoverensstemmelser eller krav fra andre brug for hjælp til at etablere og være i sociale sammenhænge i længere tid af gangen.

Hvis borgeren er passiv deltagende, pga. at borgeren er meget fysisk plejekrævende, kan borgeren udføre meget få delelementer af en opgave f.eks. bad, toiletbesøg, spisning, på-/afklædning mv 
67 Borgerrettede timer
Plus timer

De enkelte takstniveauer kan ud over beskrivelsen også rumme borgere, der har behov for at blive fuldstændig skærmet af hensyn til dem selv (borgere, hvis primære behov er at blive beskyttet fra andres påvirkning), eller af hensyn til andre, f.eks. borgere med lav impulskontrol og hvor det primære behov er at beskytte omgivelserne mod deres påvirkning. 

Der kan være delegerede opgaver eksempelvis vedr.  overvågning

Opmålt tid
Direktør tiltrådt
Ali Wichmann er af bestyrelsen ved Stevnsbogaard, ansat som direktør
Daglig leder ansat
Stevnsbogaard har ansat ny daglig leder, og valget er faldet på Abdesselem Kebaier
Boliger er klar
Stevnsbogaard har netop færdiggjort 6 nyistandsatte boliger til de kommende beboere
Ansættelse af medarbejdere
Ledelsen ved Stevnsbogaard er i fuld gang med at ansætte kompetente medarbejdere